LaMiCuS - Language, Mind, Culture and Society is an international open-access online journal of the Polish Cognitive Linguistics Association. Its aim is to promote high quality research at the intersection of linguistics, psycholinguistics and cultural studies. It accepts original articles, book reviews, discussions and replies. Research on languages and cultures other than English is highly encouraged. Languages of publication are Polish and English. An extensive summary of the article is provided in the other language to promote scientific communication both in the global and national languages.

LaMiCuS - Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo to międzynarodowe pismo Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego wydawane online i ogólnie dostępne. Za cel stawia sobie publikowanie wyników wartościowych badań prowadzonych na styku językoznawstwa, psycholingwistyki i badań nad kulturą. Przyjmuje do druku teksty oryginalne, a także recenzje i polemiki. Zachęcamy zwłaszcza do przesyłania tekstów dotyczących innych języków niż angielski. Publikujemy w dwóch językach: polskim i angielskim. Do każdego tekstu dołączany jest obszerny skrót w drugim języku, co w naszym zamyśle ma sprzyjać komunikacji  między badaczami.

ISSN 2544-6886

Address / Adres redakcji

Lamicus
Instytut Filologii Polskiej UWr
Plac Nankiera 15
50-140 Wrocław
Poland