LaMiCuS - Language, Mind, Culture and Society is an international open-access online journal of the Polish Cognitive Linguistics Association. Its aim is to promote high quality research at the intersection of linguistics, psycholinguistics and cultural studies. It accepts original articles, book reviews, discussions and replies. Research on languages and cultures other than English is highly encouraged. Languages of publication are Polish and English. An extensive summary of the article is provided in the other language to promote scientific communication both in the global and national languages.

LaMiCuS has 20 points on the MEiN list of journals and is indexed in ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) and Index Copernicus Master List (2022).


LaMiCuS - Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo to międzynarodowe pismo Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego wydawane online i ogólnie dostępne. Za cel stawia sobie publikowanie wyników wartościowych badań prowadzonych na styku językoznawstwa, psycholingwistyki i badań nad kulturą. Przyjmuje do druku teksty oryginalne, a także recenzje i polemiki. Zachęcamy zwłaszcza do przesyłania tekstów dotyczących innych języków niż angielski. Publikujemy w dwóch językach: polskim i angielskim. Do każdego tekstu dołączany jest obszerny skrót w drugim języku, co w naszym zamyśle ma sprzyjać komunikacji  między badaczami.
Czasopismo LaMiCuS ma 20 punktów na liście MEiN i jest indeksowane w bazach ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) oraz Index Copernicus Master List (2022).


ISSN 2544-6886

Editors’ statement concerning the war in Ukraine

The Executive Committee and Advisory Board of the Polish Cognitive Linguistics Association express their full solidarity with Ukraine, which has become the target of unprovoked military aggression. Following the statement of the Polish Ministry of Education and Science, issued on March 1st, 2022, Poland is putting on hold all scientific cooperation with Russian and Belorusian scholars and scientific institutions. As a consequence, LaMiCuS suspends all cooperation with scientists affiliated with Russian and Belorusian scientific institutions.

Stanowisko redakcji ws. wojny w Ukrainie

Zarząd PTJK i Rada Naukowa wyrażają pełną solidarność z Ukrainą, która stała się obiektem militarnej agresji. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2022 Polska zaprzestaje współpracy z instytucjami naukowymi w Rosji i Białorusi. W związku z tym LaMiCuS zawiesza współpracę naukową z naukowcami afiliowanymi w rosyjskich i białoruskich instytucjach naukowych.

Address / Adres redakcji

Lamicus
Instytut Filologii Polskiej UWr
Plac Nankiera 15
50-140 Wrocław
Poland