Guidelines for Authors


The Editorial Board invites all scholars who have adopted the cognitive perspective on the study of communication and other phenomena at the intersection of linguistics, psycholinguistics and cultural studies to submit research articles, book reviews, and conference reports prepared in accordance with the enclosed publication guidelines. Each manuscript will be evaluated by two independent reviewers, and the review process is double blind. Submit manuscripts to: lamicus@lamicus.eu.

Currently, LaMiCuS is an annual publication, with every fourth issue intended as a special volume, devoted to a particular topic. Special volumes will be announced on the journal’s website, along with a call for submissions. The first special volume of LaMiCuS explored multimodal communication. 

Withdrawal procedure

The journal maintains the right to withdraw an article due to violations of ethical standards such as fraudulent use of data, plagiarism, or multiple submission (both the whole manuscript and its parts). The decision on the withdrawal of a manuscript is taken by the Editorial Board under the advice of both the Polish Cognitive Linguistics Association Advisory Board and reviewers of the article in question.
In legitimate cases an article can be withdrawn at the author’s discretion. The author is required to write a withdrawal letter in which an in-depth and clear explanation as to why the manuscript needs to be withdrawn is provided. The letter must be signed by the author (or all authors in case of co-authorship) and submitted to the journal (a scan of withdrawal letter is also acceptable). For a withdrawal letter, see the link below.

IMPORTANT!
Articles may only be withdrawn at the author’s discretion prior to formal publication of the manuscript.Wskazówki dla Autorów


Redakcja uprzejmie prosi Autorów o nadsyłanie artykułów i recenzji książek, a także sprawozdań z konferencji, które z perspektywy kognitywnej zajmują się fenomenem komunikacji i problemami na styku językoznawstwa, psycholingwistyki oraz badań nad kulturą, przygotowanych zgodnie z załączonymi wskazówkami redakcyjnymi. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane anonimowo przez dwóch niezależnych  specjalistów z danej dziedziny (tzw. podwójna ślepa recenzja).  Teksty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres  e-mail: lamicus@lamicus.eu.  

Obecnie LaMiCus jest rocznikiem. W zamierzeniu przynajmniej co czwarty numer pisma powinien mieć charakter tematyczny. Informacje o planowanym wydaniu numeru tematycznego będą zamieszczane na stronie wraz z zaproszeniem do nadsyłania artykułów o danej tematyce. Pierwszy tematyczny numer pisma poświęcony był problemom komunikacji multimodalnej.

Wycofanie artykułu

Redakcja czasopisma LaMiCuS zastrzega sobie prawo do wycofania artykułu w przypadku naruszenia przez autora zasad etycznych, takich jak fałszowanie danych, plagiat czy ponowna publikacja istniejącej pracy (zarówno jej całości, jak i części). Decyzję o wycofaniu artykułu podejmuje Redakcja po konsultacjach z Radą Naukową PTJK, a także recenzentami opiniowanej pracy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wycofanie artykułu przez autora: wówczas wymagane jest przedłożenie stosownego oświadczenia, w którym autor podaje powody wycofania artykułu z publikacji w czasopiśmie. Oświadczenie winno być opatrzone odręcznym podpisem autora (lub wszystkich autorów w przypadku publikacji wieloautorskiej), a następnie przesłane do redakcji czasopisma (redakcja akceptuje także skan oświadczenia). Formularz oświadczenia o wycofaniu artykułu przez autora dostępny jest poniżej.

WAŻNE!
Na wniosek Autora artykuł może zostać wycofany tylko i wyłącznie na etapie redagowania pracy, przed formalną publikacją w czasopiśmie.