Guidelines for Authors


The LaMiCuS Editorial Board invites all scholars who adopt a cognitive perspective in their studies of communication at the intersection of linguistics, psycholinguistics, and culture to submit original research articles, book reviews, and conference reports prepared in accordance with the enclosed publication guidelines. Each manuscript undergoes a double blind peer review. Please submit manuscripts to: lamicus@lamicus.eu.

Currently, LaMiCuS is an annual publication, with every fourth issue intended as a special volume and devoted to a particular topic. Special volumes will be announced on the journal’s website, along with a call for submissions. The first special issue of LaMiCuS focused on multimodal communication.

Withdrawal procedure

The journal reserves the right to withdraw a submitted manuscript due to violations of ethical standards, such as fraudulent use of data, plagiarism, or multiple submission (of the whole manuscript or its parts). The decision to withdraw a manuscript can be taken by the Editorial Board following the advice of both the reviewers of the article in question and the Advisory Board.

In well-grounded cases an article can be withdrawn at the author’s discretion. The author is then requested to write a withdrawal letter containing a clear and in-depth explanation as to why the manuscript has to be withdrawn . The letter must be signed by the author (or all authors in case of co-authorship) and submitted to the Editorial Board of the journal (a scan of withdrawal letter is also acceptable). For details, see the link below.

IMPORTANT!
Articles can only be withdrawn at the author’s discretion prior to the publication of the manuscript .Wskazówki dla Autorów


Redakcja uprzejmie prosi Autorów o nadsyłanie artykułów i recenzji książek, a także sprawozdań z konferencji, które z perspektywy kognitywnej zajmują się fenomenem komunikacji i problemami na styku językoznawstwa, psycholingwistyki oraz badań nad kulturą, przygotowanych zgodnie z załączonymi wskazówkami redakcyjnymi. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane anonimowo przez dwóch niezależnych  specjalistów z danej dziedziny (tzw. podwójna ślepa recenzja).  Teksty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres  e-mail: lamicus@lamicus.eu.  

Obecnie LaMiCus jest rocznikiem. W zamierzeniu przynajmniej co czwarty numer pisma powinien mieć charakter tematyczny. Informacje o planowanym wydaniu numeru tematycznego będą zamieszczane na stronie wraz z zaproszeniem do nadsyłania artykułów o danej tematyce. Pierwszy tematyczny numer pisma poświęcony był problemom komunikacji multimodalnej.

Wycofanie artykułu

Redakcja czasopisma LaMiCuS zastrzega sobie prawo do wycofania artykułu w przypadku naruszenia przez autora zasad etycznych, takich jak fałszowanie danych, plagiat czy ponowna publikacja istniejącej pracy (zarówno jej całości, jak i części). Decyzję o wycofaniu artykułu podejmuje Redakcja po konsultacjach z Radą Naukową PTJK, a także recenzentami opiniowanej pracy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wycofanie artykułu przez autora: wówczas wymagane jest przedłożenie stosownego oświadczenia, w którym autor podaje powody wycofania artykułu z publikacji w czasopiśmie. Oświadczenie winno być opatrzone odręcznym podpisem autora (lub wszystkich autorów w przypadku publikacji wieloautorskiej), a następnie przesłane do redakcji czasopisma (redakcja akceptuje także skan oświadczenia). Formularz oświadczenia o wycofaniu artykułu przez autora dostępny jest poniżej.

WAŻNE!
Na wniosek Autora artykuł może zostać wycofany tylko i wyłącznie na etapie redagowania pracy, przed formalną publikacją w czasopiśmie.